سیارات چگونه شکل گرفتند ؟

 

خورشید همراه سیاراتش به نام"منظومه ی شمسی"شناخته میشود.میلیاردها سال قبل ، منظومه ی شمسی ما ، ابر عظیمی از بخار و گاز در حال گردش بود . گرانش این ابر در حال چرخش ، توانست قسمت اعظم بخار و گاز را به سمت خود بکشد که در آنجا یک ستاره به وجود آمد . سیارات به مرور از باقیمانده گاز ، غبار و چرخش گرادابی در اطراف خورشید تازه متولد شده ، به وجود آمدند . 

گرانش توانست سنگین ترین مواد را در مرکز منظومه خورشیدی جدید نگه دارد . در نتیجه سیاراتی که به خورشید نزدیک تربودند ، به صورت سنگی و به شکل سیارات زمینی در آمدند مانند:عطارد،زهره،زمین و مریخ.سیارات دورتر از خورشیدنیز اکثرا گازها با  برودت خیلی پایین در حد یخ بستن هستند. گازها ،با ایجاد یخ زدگی ،جهانی فاقد زمین جامد را ساختند .

سیارات گازی بزرگ عبارتند از: مشتری،زحل،اورانوس و نپتون.

/ 0 نظر / 14 بازدید